Privacybeleid Beschermhoesshop.nl

Download 

Dit privacybeleid is tot stand gekomen op: 31-05-2018

Beschermhoesshop.nl zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken.

Daarbij zal Beschermhoesshop.nl zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene:                       een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook wel Klant genoemd.

Persoonsgegevens:         alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking:                       elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke:         in dit privacybeleid te weten Beschermhoesshop.nl die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot de uitvoering van de diensten die Beschermhoesshop.nl aanbiedt.
 2. Door Beschermhoesshop.nl worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht en dienstverlening. Deze Persoonsgegevens bestaan uit NAW- gegevens, contactgegevens, betalingsgegevens en cookies/ IP-adressen.
 3. Beschermhoesshop.nl vraagt middels dit privacybeleid expliciete toestemming aan de Betrokkene om de gegevens aan te leveren.
 4. Beschermhoesshop.nl verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier;
  2. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
  3. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

Artikel 3- Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Beschermhoesshop.nl. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Beschermhoesshop.nl, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Beschermhoesshop.nl. Beschermhoesshop.nl zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

   Artikel 4- Doeleinden gegevens:

 1. Beschermhoesshop.nl gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de levering van de producten en het daarbijbehorende contact tussen Beschermhoesshop.nl en de Klant.
 2. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal vijf jaar, tenzij een wettelijke grondslag langere opslag vereist.
 2. Beschermhoesshop.nl vraagt middels dit privacybeleid de toestemming aan de Klant om de bestelhistorie en contactgegevens maximaal 5 jaar te bewaren in het kader van het afhandelen van een klacht, het verbeteren van de dienstverlening en eventuele aanspraak op garantieregelingen. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid verschaft de Klant deze toestemming.

Artikel 6- Beveiliging gegevens:

 1. Beschermhoesshop.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. Beschermhoesshop.nl neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7- Cookies en privacy

 1. Bij het bezoeken van onze website kan Beschermhoesshop.nl informatie van de Klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 2. De informatie die Beschermhoesshop.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is Beschermhoesshop.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 3. De Betrokkene gaat akkoord dat Beschermhoesshop.nl de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken.
 4. Beschermhoesshop.nl behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 8- Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Beschermhoesshop.nl kan worden gevergd.
 2. De Betrokkene kan op ieder gewenst moment Beschermhoesshop.nl verzoeken via info@beschermhoesshop.nl, om de Persoonsgegevens van de Betrokkene te verwijderen.
 3. Beschermhoesshop.nl biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 9- Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

Artikel 10- Contact en afhandeling klachten

 1. Beschermhoesshop.nl biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@beschermhoesshop.nl

Artikel 11- Wijzigingen privacybeleid

 1. Beschermhoesshop.nl behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 12- Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Overijssel neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.